Alumni Association Besant Evening College (R)

Mr. Adithya Shetty

Mr. Adithya Shetty

President (2023-24)

Mr Pranav Ganesh

Mr Pranav Ganesh

Secretary (2023-24)

Mr. Ganapathi Bhat M

Mr. Ganapathi Bhat M

Staff Co-ordinator