Besant Group of Institutions, Mangaluru

Managing Council

President

Sri Kudpi Jagadish Shenoy

Correspondent

Sri Sathish Kumar Bhat

Members

 • Sri Manel Annappa Nayak
 • Sri Shyamsundar Kamath
 • Sri Ganesh R. Shenoy
 • Sri B. Mohan Nayak
 • Sri K. Devanand Pai
 • Sri M. Suresh Mallya
 • Sri M. P. Bhat
 • Sri Nagar Narayana Shenoy
 • Dr. Manjula K. T.
 • Sri Ganesh Krishna Bhat

Principal

Dr. Lakshminarayana Bhat A.

Staff Representatives

 • Sri Ganesh Pai.
 • Sri Ganapathi Bhat M.

Parent-Teacher Association

President- Smt Vidya Shenoy

Faculty Advisor- Mr Ganapathi Bhat B

Alumni Association

President- Sri Adithya Shetty

Faculty Advisor- Mr. Ganapathi Bhat M