ಬೆಸೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಂಗಳೂರು

ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

Associations and Activities

  1. Students Council
  2. Fine Arts Association
  3. Energy & Eco Club
  4. NSS Unit
  5. Career Guidance and Placement Cell
  6. TQM & HRD Cell
  7. Women’s Cell
  8. Wall Magazine
  9. Legal Literacy Cell
  10. Parent-Teacher Association
  11. Alumni Association
  12. Research & Development Cell