ಬೆಸೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಂಗಳೂರು

Contact Us

Principal

Besant Evening College
Mahatma Gandhi Road,
Kodialbail
Mangalore 575003

Telephone: (0824) 249 1204

Email: besant_eveningcollege@yahoo.co.in