Besant Group of Institutions, Mangaluru

Managing Council

Kudpi Jagadish Shenoy
B Ganesh Krishna Bhat
P Suresh Pai
Manjula K.T
Sathish Kumar Bhat
Arjun Srinivas Nayak Manel
C.A M Narasimhadas Pai
Bhaskar Shenoy.
Lakshminarayana Bhat A.
Ganapathi Bhat M.
Vasappa Gowda
Vidya Shenoy