ಬೆಸೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಂಗಳೂರು

ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

Associations and Activities

 1. Students Council
 2. Fine Arts Association
 3. Energy & Eco Club
 4. NSS Unit
 5. Career Guidance and Placement Cell
 6. TQM & HRD Cell
 7. Women’s Cell
 8. Wall Magazine
 9. Legal Literacy Cell
 10. Parent-Teacher Association
 11. Alumni Association
 12. Research & Development Cell