ಬೆಸೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಂಗಳೂರು

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ

President

Sri Kudpi Jagadish Shenoy

Correspondent

Sri Nagar Narayan Shenoy

Members

 • Sri Manel Annappa Nayak
 • Sri Shyamsundar Kamath
 • Sri Ganesh R. Shenoy
 • Sri B. Mohan Nayak
 • Sri K. Devanand Pai
 • Sri M. Suresh Mallya
 • Sri M. P. Bhat
 • Sri Sathish Kumar Bhat
 • Dr. Manjula K. T.

Principal

Dr. Lakshminarayana Bhat A.

Staff Representatives

 • Sri Ganesh Pai.
 • Sri Ganapathi Bhat B.

Parent-Teacher Association

President- Sri Purushottama Kottary

Faculty Advisor- Mr Ganapathi Bhat M

Alumni Association

President- Sri Pradeep Kumar

Faculty Advisor- Dr Vasappa Gowda